Madde 1 – TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.‘HİZMET ALAN’; (sözleşmede bundan sonra “DANIŞAN” olarak anılacaktır)

AD – SOYAD:
ADRES:

2.‘HİZMET SAĞLAYAN KOÇ’; (sözleşmede bundan sonra “KOÇ” olarak anılacaktır)

ÜNVAN:
ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle DANIŞAN, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, hizmet bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1.1 TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kanun: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için)

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu, “etkinlik”, “program”, “online elektronik ders”

Koç: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında danışanına hizmet sunan firma veya “Didem Şen Pamuk”

Danışan: Koç’un sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi veya “Alıcı”, “Müşteri”, “Sipariş Veren”

Site: Koç’a ait internet sitesi

Taraflar: Koç ve Danışan

Sözleşme: Koç ve Danışan arasında akdedilen işbu sözleşme

1.2 HİZMET SAĞLAYICI

Didem Şen Pamuk Koçluk Hizmetleri (Bundan böyle “KOÇ” veya “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)

Adres: Fulya Mah. Büyükdere Cad. Quasar Binası K:13 76/188 Şişli İstanbul

E-posta: didem@kiposcoaching.com

1.3 MÜŞTERİ

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi ya da “Sipariş Veren” mal veya hizmeti SAĞLAYICIYA ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi

Bundan böyle Danışan ve Koç birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Koç’un, Danışan’a satışını yaptığı, işbu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış/HİZMET fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış/HİZMET fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

İşbu sözleşmenin konusu, Koç’un, Danışan’a satışını yaptığı, iş bu sözleşmeni 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış/HİZMET fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğive ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış/HİZMET fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. (Şirketler için)

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Hizmet/ Etkinlik/ Program

Satış Fiyatı

Ödeme Şekli

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, genellikle online ortamda online seminer sağlayıcısı üzerinden, Koç’un, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Quasar Binası 76/188 Şişli/İstanbul adresindeki merkezinde veya Danışan’a bildirilen başka bir adreste ve bildirilen tarihte ifa edilecek ya da hizmet online elektronik ders ise Danışan’ın kendi bilgisayarında kendisinin bulunduğu mekanlarda ifa edilecektir. Online elektronik derslerde Koç’un sunduğu dokümanlarla bireysel yada grup olarak çalışmalar Danışan’ın kendi kendine uygulamasını gerektiren video, ses kaydı ya da dokümantasyon olarak satın aldığı programları/Hizmetleri ve ürünleri içerir; bu durumlarda Koç yalnızca elektronik ortamda önceden kayıt edilmiş programla Danışan ile birliktedir. Birebir yada grup çalışmalarında ifa anında Danışan’ın ifa yerinde bulunmaması halinde Koç edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Danışan tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin Koç’un sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Koç Sözleşme’ye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 Danışan, Koç’un isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.kiposcoaching.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve Danışan, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 Didem Şen Pamuk sözleşme konusu etkinliğe/programa ilişkin olarak www.kiposcoaching.com’da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Etkinlik/Program içeriği, süreç esnasında, Didem Şen Pamuk’un ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

5.4 Didem Şen Pamuk, programda açıklanan etkinlik günü, saati, yeri ve etkinlik yöneticisini değiştirme hakkını saklı tutar.

5.5 Etkinliklerin/Programların belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Danışan’a bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için Didem Şen Pamuk’a, Danışan’dan ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

5.6 Etkinlikler/Programlar esnasında, koça/etkinlik yöneticisine veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da  şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, Didem Şen Pamuk bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu etkinliğe/programa katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

5.7 Etkinlik/Program detayları Danışan’a Didem Şen Pamuk tarafından e-posta yoluyla gönderilecek olup, bunun takibi Danışan’a ait olacaktır. Didem Şen Pamuk tarafından gönderilen e-postanın katılımcıya ulaşmaması halinde, sorun katılımcıdan kaynaklanıyorsa, Didem Şen Pamuk herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve konu bildirim katılımcıya yapılmış sayılır.

5.8 Etkinlik/Program yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen Didem Şen Pamuk’un tasarrufundadır.

5.9 Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.9 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz.(Şirketler için)

5.10 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliğe ilişkin satışın tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 6 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. Danışan’ın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

6.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, ödemeler taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Danışan ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Danışan’ın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

6.3 Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Koç’un banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, Didem Şen Pamuk hizmete ilişkin satış işlemini iptal etme hakkını haiz olacaktır.

6.4 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Didem Şen Pamuk’a ödememesi halinde, Didem Şen Pamuk sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 7 – CAYMA HAKKI

Önemle belirtiriz ki, sunulan aracılık hizmetine ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar/Hizmetler kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 8 – BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Danışan’ın işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Koç ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9 –  MÜCBİR SEBEP

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 10 – YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Danışan’ın veya Koç’un ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen sınırın üstündeki miktar için alacaklının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler. (Şirketler için)

Madde 11 – YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Hizmet Sağlayıcı

Didem Şen Pamuk Bireysel ve Kurumsal Koçluk Hizmetleri

İşbu sözleşme  .. / .. / …. tarihinde kurulmuştur.